O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.redacto.pl (dalej jako: „Strona Internetowa” lub „Strona”) jest Agnieszka Zerka-Rosik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą REDACTO KNIT AGNIESZKA ZERKA-ROSIK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, NIP: 6222440613, REGON: 380036101, adres poczty elektronicznej: zlecenie@redacto.pl (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Właściciel dokłada należytych starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Jednocześnie Właściciel zastrzega, że wszelkie treści, które są dostępne na Stronie, posiadają wyłącznie charakter informacyjny.

Niniejsza Strona nie jest sklepem ani serwisem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży, świadczenia usług ani współpracy handlowej (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy, w tym również zlecenie wykonania usług korekty lub tłumaczenia, może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela i po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Właściciela.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z usług elektronicznych i obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o świadczonych przez siebie usługach, w szczególności w zakresie wykonywania tłumaczeń.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazane jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby każdy użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: zlecenie@redacto.pl.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępna jest następująca usługa elektroniczne: formularz wyceny.

Formularz wyceny pozwala przesłać zapytanie do Właściciela w celu otrzymania oferty wykonania usługi tłumaczenia (w tym korekty tłumaczenia). Przesłanie zapytania nie rodzi po stronie użytkownika żadnych zobowiązań względem Właściciela Strony.

Korzystanie z formularza wyceny możliwe jest po przejściu do zakładki „Zlecenie” widocznej na Stronie Internetowej i następuję z chwilą wykonania łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza wyceny danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na Stronie Internetowej po wypełnieniu formularza wyceny pola „Prześlij” – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu wyceny niezbędne jest załączenie dokumentu, którego tłumaczenie lub korekta ma zostać wyceniona przez Właściciela, a także podanie danych kontaktowych użytkownika: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz adres poczty elektronicznej.

Usługa elektroniczna formularz wyceny świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania ofertowego przez użytkownika za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania zapytania ofertowego za jego pośrednictwem.

Wszelkie informacje i dane przesyłane przez użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje obraźliwe i naruszające renomę Właściciela bądź też takie, które mogą wprowadzić w błąd Właściciela lub inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne instytucje, strony internetowe i usługi. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Strony Internetowej do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: zlecenie@redacto.pl.