Drogi Kliencie,

dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami świadczenia usług.

Formuła niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług (dalej jako: „OWŚU”) zakłada ustalenie ramowych zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze usługi, zawarcie oraz realizacja umów o świadczenie usług zawieranych między nami a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie usług będącej przedmiotem naszych aktualnych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów, w miarę Państwa potrzeb. Celem OWŚU jest również spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Niniejsze OWŚU, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady, na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych wyraźnych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się z OWŚU oraz skorzystania z naszych usług,

Zespół biura „Redacto”

1)       O NAS

 1. Właścicielem biura tłumaczeń „Redacto” jest Agnieszka Zerka-Rosik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą REDACTO KNIT AGNIESZKA ZERKA-ROSIK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, NIP: 6222440613, REGON: 380036101 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Dane kontaktowe:
  1. adres do korespondencji: ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław;
  2. adres poczty elektronicznej: zlecenie@redacto.pl.

2)       ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1.         Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między Państwem a nami ma przebieg według następującego schematu:

2.        Cena usługi wskazana w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem umowy o świadczenie usług, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).

3.         Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zamówienia, zawarcie umowy oraz ewentualne jej zmiany, może nastąpić drogą poczty elektronicznej (mailowo). Poczta elektroniczna stanowi podstawowy środek komunikacji między nami a Państwem w sprawie zawarcia i wykonania umowy. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWŚU.

4.         Przyjmując naszą ofertę i zlecając usługę do realizacji, powinni Państwo dodatkowo przekazać nam co najmniej następujące dane umożliwiające realizację zawieranej umowy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klienta niebędącego konsumentem – nazwa firmy i numer NIP do faktury, a także dane dotyczące przedmiotu umowy, w szczególności wybrany tryb realizacji usługi (standardowy, pilny, ekspresowy) oraz wybrany poziom korekty tekstu (podstawowa, zaawansowana, trudna). Ze względu na charakter niektórych usług przez nas świadczonych, konieczne może okazać się podanie dodatkowych informacji. W przypadku braku wymaganych informacji, poprosimy Państwa o ich uzupełnienie.

5.         Niezależnie od sposobu nawiązania współpracy umowa jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem cywilnym oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta– w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).

6.         Państwa zapytanie ofertowe ma dla nas charakter niewiążący, tak długo, dopóki nie prześlemy Państwu w odpowiedzi oferty. O ile z treści naszej oferty nie wynika inaczej, przedstawiona oferta jest dla nas wiążąca przez czas potrzebny Państwu, bez nieuzasadnionego opóźnienia, na udzielenie odpowiedzi, lecz nie dłużej niż przez 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Po tym czasie prosimy o ponowny kontakt w celu potwierdzenia, czy nasza oferta jest w dalszym ciągu aktualna.

7.         Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy o świadczenie usług następuje poprzez doręczenie niniejszych OWŚU przed zawarciem umowy oraz dowodu zakupu. Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie).

3)       PRZEDMIOT UMOWY

1.         Staramy się maksymalnie dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego przedmiot umowy o świadczenie usług zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem. Przedmiotem umowy, z uwagi na zakres działalności naszej firmy, są przede wszystkim usługi w zakresie wykonywania korekty tekstów w języku angielskim i tłumaczeń z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

2.         Szczegółowe informacje o zakresie świadczonych przez nas usług znaleźć możecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.redacto.pl. Wszelkie reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach podane na powyższej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Oferta, którą otrzymają Państwo od nas po przesłanym zapytaniu, może różnić się od informacji podanych na stronie internetowej, co wynika z konieczności indywidualnej wyceny każdej usługi. W razie wątpliwości wiążące są zawsze indywidualne ustalenia między nami a Państwem potwierdzone w drodze korespondencji mailowej, np. w ofercie lub w trakcie negocjacji, zawsze przed wyrażeniem przez Państwa akceptacji naszej oferty i zleceniem usługi do realizacji.

3.         Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy (np. w ofercie lub w trakcie uzgodnień zawsze przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową). W pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze OWŚU.

4)       KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail), za pośrednictwem której będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy o świadczenie usług. Nasze pełne dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWŚU.

5)       SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1.         Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między nami.

2.         Klient obowiązany jest do dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy na podstawie faktury przesłanej drogą poczty elektronicznej.

3.         Terminy płatności:

a.         Klient obowiązany jest do uiszczenia płatności po wykonaniu umowy, nie dłużej niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury za usługę.

b. W przypadku Klienta będącego jednostką sektora finansów publicznych, możliwa jest płatność odroczona w terminie 14 lub 21 dni kalendarzowych od chwili wykonania umowy.

4.         Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

6)       SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA USŁUGI

 1. Niniejszy punkt 6. OWŚU i wszystkie postanowienia w nim zawarte dotyczą świadczenia usług w zakresie wykonywania korekty tekstów anglojęzycznych i tłumaczeń z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski, które stanowią główny przedmiot działalności biura tłumaczeń „Redacto” prowadzonego przez Usługodawcę.
 2. Szczegóły dotyczące sposobu i terminu wykonania usługi przez Usługodawcę są każdorazowo ustalane z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usług, w szczególności w przesłanej Państwu ofercie. Do terminu wykonania usługi  nie wliczamy  jednak  czasu  oczekiwania  na  otrzymanie  od  Państwa  informacji  lub  dokumentów niezbędnych  do  wykonania korekty bądź tłumaczenia, a sam początek terminu realizacji usługi liczony  jest od  otrzymania  od  Państwa  informacji  lub  dokumentów niezbędnych do samego rozpoczęcia zlecenia.
 3. O ile z umowy o świadczenie usług nie wynika inaczej, podawane przez nas terminy realizacji usługi liczone są zawsze w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Usługodawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i wiedzę do wykonywania korekty i tłumaczeń zwykłych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że nie ma uprawnień tłumaczenia przysięgłego, dlatego wszystkie wykonywane przez niego tłumaczenia są tłumaczeniami zwykłymi.
 5. Usługodawca może posługiwać się przy wykonywaniu usług pomocnikami i podwykonawcami, o których wyborze sam zadecyduje, przy czym Usługodawca zapewnia, że osoby te będą legitymować się kwalifikacjami i umiejętnościami nie gorszymi od Usługodawcy.
 6. Usługodawca może przy realizacji usług posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym pomagającym w wykonywaniu tłumaczeń.
 7. Zarówno  my,  jak  i  Państwo  jesteśmy  zobowiązani  do  zachowania  poufności  oraz  do  nieujawniania  osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usługi, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz dane osobowe. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo, w tym także w razie zaprzestania korzystania z naszych usług. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy: (1) których  obowiązek  ujawnienia  wynika  z  przepisów  prawa,  (2)  podanych  wcześniej  przez  drugą  stronę  do publicznej wiadomości lub w jakikolwiek inny sposób przez niego rozpowszechnionych, (3) uznanych przez drugą stronę za objęte obowiązkiem poufności, co do których druga strona wyraziła późniejszą, pisemną zgodę na ich ujawnienie.
 8. W razie rezygnacji z wykonania usługi po zawarciu umowy Klient obowiązany jest zwrócić Usługodawcy wydatki poniesione już w celu wykonania usługi oraz uiścić wynagrodzenie odpowiadające wykonanym przez Usługodawcę do tej pory czynnościom. Dodatkowo, jeżeli rezygnacja z usługi nastąpiła bez ważnej przyczyny, uzasadniającej konieczność rezygnacji z tej usługi, Klient powinien również naprawić na zasadach ogólnych szkodę poniesioną przez Usługodawcę.
 9. W przypadku niewykonania usługi w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (np. spowodowanych awarią techniczną, wypadkami losowymi itd.), Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania usługi w innym uzgodnionym terminie. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Państwa niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 10. Postanowienia niniejszego punktu 6. OWŚU nie mają na celu wyłączać ani ograniczać ustawowych praw konsumenta (ani osoby fizycznej, o której mowa w pkt. 9.5 OWŚU), szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia oraz prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

7)       ZASADY DOSTĘPU DO TREŚCI USŁUGODAWCY (PRAWA AUTORSKIE)

 1. Treści i materiały przygotowane i udostępniane Klientowi w ramach umowy z Usługodawcą mogą stanowić  przedmiot prawa autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z treści Usługodawcy stanowiących utwór w rozumieniu prawa autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony prawa autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta (a w przypadku Klienta niebędącego konsumentem – również w zakresie działalności gospodarczej lub zawodowej Klienta), w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. O ile z odrębnych, pisemnych ustaleń z Usługodawcą nie wynika inaczej, Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści i materiałów otrzymanych w rezultacie wykonania umowy. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z powyższych treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z tych treści, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania utworu oraz jego zapisu i przechowywania w całości lub w części, jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, przy użyciu komputera, za pośrednictwem internetu; (2) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania i stosowania utworu, jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, przy użyciu komputera, za pośrednictwem internetu; (3) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części, jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, przy użyciu komputera, za pośrednictwem internetu; (4) publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; oraz (5) włączania utworu do innych utworów Klienta, jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, cyfrową, przy użyciu komputera, za pośrednictwem internetu. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę.

8)       REKLAMACJE

1.         Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli usługa została wykonana w sposób niezgodny z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

2.         Usługodawca obowiązany jest do świadczenia usług z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z ustaleniami z Klientem w ramach zawartej umowy oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.

3.         Reklamacje związane z umową świadczenia usług mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: zlecenie@redacto.pl lub pisemnie pod adresem: ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław.

4.         Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju nieprawidłowości; (2) Państwa oczekiwań; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.         Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9)       USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 OWŚU, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w pkt. 9.4 OWŚU. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zlecenie@redacto.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku umowy o świadczenie usług bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Postanowienia niniejszego punktu 9. OWŚU dotyczące konsumenta stosuje się również od dnia 1 stycznia 2021 r. do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy z Usługodawcą jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt 10. OWŚU i wszystkie postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: www.spsk.wiih.org.pl; (b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); (c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.

11)  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 11. OWŚU i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta niebędącego konsumentem (ani osobą fizyczną, o której mowa w pkt. 9.5 OWŚU).
 2. W przypadku opóźnienia w płatności, w tym płatności zaliczki lub zadatku, zastrzegamy sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych umów oraz wstrzymania realizacji już zawartych umów do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po Państwa stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas.
 3. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług z Państwem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych związanych z umową nie są Państwo uprawnieni do wstrzymania płatności lub części płatności. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron. 
 5. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez nas nie będą stanowiły podstawy dla Państwa do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które nie ponosimy odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczyniliśmy.
 6. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie zlecania usługi do realizacji. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji umowy o świadczenie usług.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Państwa zostaje wyłączona.
 8. W przypadku umowy o świadczenie usług, której przedmiotem jest korekta tekstu lub jego tłumaczenie, przyjmują Państwo do wiadomości, że obowiązkiem Usługodawcy jest zachowanie należytej staranności, a nie osiągnięcie oznaczonego, obiektywnego rezultatu. Usługodawca w żadnym razie nie gwarantuje, czy to w sposób wyraźny, czy też dorozumiany, że przeprowadzona korekta pozbawiona będzie jakichkolwiek błędów.
 9. Zlecając Usługodawcy wykonanie usługi korekty tekstu lub jego tłumaczenia w trybie ekspresowym, są Państwo świadomi ryzyka, iż z powodu krótkiego czasu na realizację usługi istnieje możliwość przeoczenia niektórych błędów przez Usługodawcę, szczególnie w przypadku, gdy korekcie podlega tekst o znacznej objętości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klienta za błędy wynikające z realizacji korekty w trybie ekspresowym, z wyłączeniem błędów wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy.
 10. Ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z daną usługą, to wysokość naszej odpowiedzialności ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za daną usługę, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ponosimy odpowiedzialność w stosunku do Państwa tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, wynikające z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 11. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
 12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

12)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Umowy zawierane z Usługodawcą na podstawie niniejszych OWŚU zawierane są w języku polskim.

2.         Usługodawca może dokonywać zmian w niniejszych OWŚU, jednak zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte stron, w szczególności zawarte, realizowane oraz już wykonane umowy o świadczenie usług.

3.         W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚU mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik numer 1 do OWŚU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Państwa. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

1)       POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z transakcjami regulowanymi niniejszymi OWŚU jest Agnieszka Zerka-Rosik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą REDACTO KNIT AGNIESZKA ZERKA-ROSIK wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, NIP: 6222440613, REGON: 380036101 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: www.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 3. Zawieranie umów na podstawie niniejszych OWŚU jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w niniejszych OWŚU i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w OWŚU lub podawany przez Administratora np. w korespondencji za pośrednictwem poczty elektrycznej; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia księgowości) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2)       PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3)       CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1.         Każdorazowo cel, podstawa i okres odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa.

2.         Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach oraz w następujących okresach:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie umowy  o świadczenie usług lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowyArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (umowa) – przetwarzanie danych jest strony niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności gospodarczej oraz dążeniu do świadczenia usług  Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Prowadzenie ksiąg podatkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AdministratorzeDane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

4)       ODBIORCY DANYCH

1.         Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2.         Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

3.         Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a.         dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania komputerowego, do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

b.         dostawcy usług księgowych, prawnych, windykacyjnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5)       PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1.         Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2.         Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.         Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.         Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.         Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

Załącznik numer 2 do OWS

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

REDACTO KNIT AGNIESZKA ZERKA-ROSIK
ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław
zlecenie@redacto.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data (*) Niepotrzebne skreślić.

Powyższe warunki świadczenia usług otrzymają Państwo również w wiadomości mailowej z ofertą