Maj 19, 2018

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w firmie REDACTO KNIT Agnieszka Zerka-Rosik z siedzibą przy ul. Św. Jerzego 1A we Wrocławiu jest Agnieszka Zerka-Rosik.

Kontakt w sprawie informacji o przetwarzaniu danych, wglądu i edycji oraz usunięcia Twoich danych osobowych:

Dane kontaktowe: Agnieszka Zerka-Rosik, zlecenie@www.redacto.pl

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Adres e-mail, otrzymany od Ciebie z momentem wysłania wiadomości/wypełnienia formularza wykorzystywany jest w celu przygotowania dla Ciebie oferty/wyceny usługi tłumaczenia i/lub korekty przesłanego tekstu oraz w celu odesłania przetłumaczonego/poprawionego tekstu oraz faktury za wykonaną usługę.
Dane osobowe otrzymane od Ciebie wykorzystywane są do wystawienia faktury za wykonaną usługę. W celu obsługi reklamacji. W celu przyznania zniżki dla powracających klientów.
Dane osobowe będą również używane w celach windykacji należności oraz rozpatrywania reklamacji, jeśli będzie to konieczne.
Przepisy prawa wymagają również przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie adresu e-mail jest jedynym sposobem na otrzymanie wyceny oraz wykonanie usługi tłumaczenia/korekty tekstu.
Podanie danych do faktury jest warunkiem wykonania zlecenia, bez podania tych danych osobowych niestety nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne. Po wykonaniu usługi masz prawo do zmiany/usunięcia swoich danych, co zostanie wykonane w momencie, kiedy zakończą się wymagane przez prawo działania podatkowe/rachunkowe związane z wykonaną dla Ciebie usługą.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Ci wszystkie prawa wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, i są to, między innymi: dostęp do danych, prawo do ich zmiany, sprostowania i usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach, kiedy nie wymaga tego prawo podatkowo-rachunkowe.

Kiedy możesz skorzystać ze swoich uprawnień?

Z uprawnień możesz skorzystać,
gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe/niekompletne, możesz skorzystać z prawa do ich sprostowania
gdy usługa zostanie zakończona, możesz zgłosić żądanie usunięcia danych, Twoje dane zostaną usunięte i nie będą dalej przetwarzane. Nastąpi to w momencie, kiedy wszystkie procesy rozliczania usługi zostaną zakończone, również pod względem podatkowo-rachunkowym, i jeśli nie zaistnieje podejrzenie iż dane mogą być potrzebne do przeprowadzenia procesu windykacji należności za wykonaną usługę.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom świadczącym usługi udostępniania serwera oraz skrzynki e-mail oraz wystawiania faktur. Twoje dane osobowe udostępniane są również obsłudze biura rachunkowego w celach podatkowo-rachunkowych. Każdy z wymienionych podmiotów zapewnia bezpieczeństwo i poufność Twoich danych.

Jak długo przechowywane będą Twoje dane?

Twoje dane przechowywane będą maksymalnie przez okres 5 lat.

Do czego Twoje dane nie są używane?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane innym podmiotom gospodarczym, w celach nie wymienionych powyżej, nie są używane w celach marketingowych, nie są zbierane w celach statystycznych, nie są wykorzystywane do kontaktu w celach reklamowych.
Zakres zbieranych danych obejmuje tylko i wyłącznie dane niezbędne do rozliczenia umowy. Nie zbierane są dane osobiste, Twoje dane nie są używane do profilowania, wysyłania wiadomości reklamowych, newsletterów ani innej korespondencji poza wiadomością z ofertą/wyceną, która została przez Ciebie wyraźnie zamówiona, oraz wiadomości informującej o wykonaniu zlecenia.
Twoje dane są przechowywane w bezpieczny sposób.